Alpullu'yu anlatırken Babaeski'den söz etmek olmaz. Orada evimiz vardı, akrabalarımız, dostlarımız ve tanıdıklarımız... Alpullu Babaeski'yle bütünleşiktir. Alpullu küçük kardeş, Babaeski onun ağabeyidir…

Babaeski 1924 yılında ilçe olmuş.  Fabrika kurulmadan iki yıl önce.

Bizanslılar zamanındaki adı Bulgar-figon (Bulgarophygon) imiş. Yunanlılar Bulgaros veya  Artiskos, Bulgarlar Phygon, Osmanlılar Baba-yi Atik adını vermişler.  Burtudizus (Burtizo) gibi adlarının da oldduğu belirtiliyor. 1700'lerde Baba-i Atik... 1900'lü yıllara gelindiğinde Babaeski olmuş.

1359'da Murat Hüdavendigar tarafından feth edilmiş. Önceleri Edirne Merkez Sancaği'na bağlı iken 1879'da ayrı bir Sancak haline getirilince Kirklareli'na bağlanmış.

5 Numaralı Mühimme Defteri'nde geçen ifade
Sefer için askerlerin mola verecekleri konaklar tayin olunan
Davutpaşa ve Çatalca Çayırı (hkm. 1144), Rüstempaşa Çiftliği,
Halkalıpınar (hkm. 1150), Mermercik, Silivri (hkm. 1151), Araplu, Çorlu
(hkm. 1152), Elvanbeylü, Karışdıran (hkm. 1153), Pınarhisar, Bergos
(hkm. 1159), Babaeski, Söğütlü (hkm. 1155), Hasköy, Köşen (hkm. 1157),
Güllük (hkm. 1536), Ilıca-i Niş, Kenâr-ı Niş

Babaeski on ikinci konak...
---
Babaeski'nin girişinde yer alan şimdiki sanayi bölgesi bir zamanlar hayvan pazarı idi. Oraya Pancarköy Karabatak bölgesinden  ulaşan bir yol vardı.
----
Atatürk 1930'daki Alpullu-Kırklareli-Edirne ziyaretinde İstanbul'a 25 Aralık 1930 tarihi itibariyle Babaeski İstasyonundan dönüyor. Alpullu'da ikinci bir duraklama yapmıyor. Bazı kaynaklarda ise yaptığı yazılı...
----
Babaeski Semiz Ali Paşa Camii'nin minaresi Balkan Savaşı sırasında Bulgar askerlerinin attığı bir top güllesiyle yıkılıyor. Bu şekilde 22 yıl hasarlı kalıyor. Tahsisat gelmesi üzerine 1934 yılında yapımına yeniden başlanıyor ve eski haline getiriliyor.
---
Babaeski'nin içinden geçen dere Kırklareli'nin Şeytan Deresi... Babaeski Deresi der geçeriz, ama onun Şeytan Deresi olduğunu bilmeyiz. Derelere doğru dürüst bir isim vermesini beceremedik.
---
1919 yılında Yunan askerinin Babaeski'ye gelmesi...
BEO, 4552-341375-2-1, Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dâiresi, 2, Numara: 881/636

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir.

2/508 numaralı ve 23/1/[13]35 târîhli tezkire-i âcizîye zeyldir.
Bir zâbit kumandasında dört mitralyöz ile mücehhez Yunan askerinin 1/2/[13]35 günü Babaeski'ye gelerek kiliseye yerleşdikleri ve Rumlar tarafından istikbâl olundukları Birinci Kolordu Kumandanlığı'nın iş‘ârına atfen ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fî 3 Cemâziye'l-evvel sene 1338 – Fî 5 Şubat sene 1335. Harbiye Nâzırı
-------
Babaeski
 
babaeski cedit ali paşa cami
babaeski cedit ali paşa cami
babaeski cedit ali paşa cami
babaeski alpullu
cedit ali paşa cami
babaeski tarihi çeşme
babaeski dördüncü murat köprüsü kitabesi
alpullu babaeski IV. Murat köprüsü kitabesi
alpullu babaeski IV. dördüncü Murat köprüsü kitabesi
babaeski cedit ali paşa cami
babaeski eski baba mezarı
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z